Beschrijving van de werkgroep

In 2013 is VIV een hernieuwing van haar strategie gestart. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van een nieuwe Missie en Visie. Dat is een belangrijk uitgangspunt want de missie geeft aan waarvoor we ‘het’ doen!

Na het presenteren van de nieuwe Missie en Visie heeft de VIV aan de leden gevraagd welke lange termijn doelen zij stellen aan de VIV. Met andere woorden, waarop willen de leden de VIV over 5 jaar afrekenen.

Op dit moment is de VIV een statutaire brancheorganisatie onder FME. Dat houdt in dat de VIV verbonden is aan de FME voor haar support. Doordat de Missie en de Visie van de VIV is veranderd, zou het zomaar kunnen zijn dat de huidige support die de VIV bij de FME krijgt, niet volstaat om de door de leden gestelde doelen te behalen.

Daarom is de VIV met deze werkgroep aan het kijken hoe de VIV op een objectieve manier kan vaststellen welke partij haar het beste kan ondersteunen in de komende jaren teneinde de gestelde doelen te halen.

Om die reden zijn de doelen, zoals gesteld door de leden, vertaald naar competenties die we in onze support organisatie zoeken, voor ondersteuning.

Voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van december 2015 moet de projectgroep een sluitend antwoord hebben op deze vraag. De bevindingen en aanbevelingen van de projectgroep zullen dan tijdens de ALV aan de leden worden gepresenteerd. De leden moeten dan aangeven of ze het eens zijn met de bevindingen van de werkgroep en of ze de aanbevelingen over nemen.

In de Algemene Leden Vergadering van 10 december 2015 is door de leden van deze werkgroep haar bevindingen gerapporteerd. Op basis van de gepresenteerde feiten en indrukken is er door de leden bij stemming besloten dat de VIV het beste af is door samenwerking met de Bovag aan te gaan. op 1 maart 2016 is de VIV daadwerkelijk overgegaan van FME naar de Bovag.

Hiermee is aan de werkzaamheden van deze werkgroep een einde gekomen en daarmee is de werkgroep ontbonden. Met hartelijke dank aan de werkgroepleden voor hun inzet en tijd!

 

Werkgroepleden:

Gerard Martens  Holland Diesel Maassluis

Bart Verhoeve   MECS

Jeroen Eeuwijk   Koninklijke Kemper en van Twist

Paul de Wilde   Technical Project Services

Michel Voorwinde  VIV