De VIV, opgericht in 1947, is van oorsprong een vereniging voor importeurs van verbrandingsmotoren. Tegenwoordig zijn ook niet-importeurs lid van de vereniging waarbij alle leden een bedrijfsmatige relatie hebben met de industrie en/of maritieme sector. De doelstelling is nog altijd de belangenbehartiging van de participerende leden die zich bezig houden met de ‘niet voor de weg bestemde mobiele machines’.

Door de bundeling van specialistische kennis, kunde en ervaring van VIV leden is de VIV een gerespecteerde en volwaardige gesprekspartner voor o.a. Verkeer & Waterstaat, RVO en diverse projectmatige stuurgroepen. Daarnaast is de VIV actief betrokken bij de oprichting van de nieuwe vereniging voor biobrandstoffen in Nederland. Een initiatief dat gesteund wordt door het ministerie van I en M.

Ook is de VIV een graag geziene deelnemer in werkgroepen van o.a. NOVE/ Stichting VOS, Centraal Bureau voor de Rijn & Binnenvaart, Plagamo, Nationaal LNG Platform en diverse andere gremia.

Per jaar organiseert de VIV drie ledenvergaderingen, daarnaast vindt er in het voor en najaar een seminar plaats. Tijdens het informele gedeelte van deze bijeenkomsten worden waardevolle contacten gelegd met collega’s uit de branche. Deze bijeenkomsten worden gehouden bij VIV leden of op andere attractieve locaties die passen binnen de branche.

De VIV is een zeer (pro-) actieve organisatie met een gedreven bestuur. Als gevolg hiervan is het ledenaantal in zeer korte tijd enorm gegroeid.