De titel voor deze column heb ik niet zelf bedacht maar geleend van Sandra Phlippen, die in het AD een prikkelend stuk schreef over CO2-belasting. Beter geformuleerd: beprijzing.

Aanleiding was het verrassende pleidooi van DNB voor beprijzing van CO2-emissies. Tot voor kort was DNB immers tegen deze maatregel. Kern van het pleidooi is dat hiermee het probleem bij de bron wordt aangepakt. De brandstof krijgt een echte prijs die is opgebouwd uit basiskosten en de kosten van het vervuilende effect. Door de prijs van traditionele brandstoffen te verhogen wordt de druk opgevoerd om de energiebehoefte te verminderen. Anderzijds wordt de business case voor nieuwe brandstoffen met lage CO2-uitstoot gunstiger. De opbrengst van de belasting wordt besteed aan subsidies voor het bevorderen van vergroening. Het is dus een duidelijke win/win-oplossing.

Om deze redenen is de maatregel ook voorgesteld in het position paper van Netherlands Maritime Technology ten behoeve van de Green Deal Zeevaart en Binnenvaart. Omdat brandstofkosten een substantieel deel uitmaken van de totale operationele kosten, leidt CO2-beprijzing tot een sterke prikkel om brandstof te besparen. De opbrengst van de belasting kan gebruikt worden voor subsidies op kennisontwikkeling en invoering van innovatieve oplossingen voor emissiereductie op bestaande en nieuwe schepen. Er is natuurlijk ook geld nodig voor een nulmeting en voor een systeem van handhaving.

Belangrijk is dat Nederland deze maatregel niet in isolement kan invoeren. Om een gelijk speelveld te waarborgen is een Europese (liever nog: mondiale) aanpak noodzakelijk. De sleutel hiervoor ligt bij de overheid, die haar invloed in de EC kan aanwenden voor een gemeenschappelijke benadering en kan zorgdragen voor afhandeling van de geldstromen. Er is een begin van enthousiasme hiervoor in Europa. Onze wens is dat Nederland hiervoor een offensief inzet richting de Europese maritieme landen.

Laten we hopen dat in de uitwerking van de Green Deal deze oplossing serieus wordt opgepakt en uitgewerkt. Er is nog een lange weg te gaan voor invoering van CO2-beprijzing. In de tussentijd kan de overheid een mooie rol spelen door het subsidiestelsel alvast op te tuigen en te voeden metĀ eigen middelen. Opdat ook de scheepvaart daadwerkelijk kan bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. Sandra heeft ons op de goede weg geholpen met haar prikkelende uitspraken.

Auteur: Marnix Krikke, Innovation Director Netherlands Maritime Technology
Bron: Maritiem Nederland